NEFES BORUSU (TRACHEA) CERRAHİSİ

GİRİŞ

Trakea, larenks ile bronşlar arasında yer alan bir or- gan olup boyun ve göğüs kafesi içinde yerleşmiştir. Stenoz nedenleri uzun süreli entübasyon, benign ve malign tümörler, konjenital sebepler, laringotrakeal travmalar, kronik enflamatuar hastalıklar ve kolla- jen doku hastalıklarıdır.1 Teknolojik gelişmelere ve yoğun bakım olanaklarının artmasına karşın uzun süreli entübasyona bağlı trakeal stenoz oranı %0.6- 21 arasındadır.

Trakea stenozunun cerrahi tedavisinde tercih edilen yöntem etkilenen trakeal alanın dairesel çıkarılması ve geriye kalan trakeal uçların uç-uca anastomozudur. Bu vakalarda anestetik yaklaşım ve hava yolunun sağlanması özellik taşımaktadır. Rezeke edilen alanının distalinde kalan trakeaya tüp yerleştirilmesi ile güvenli havayolu sağlanabilir.

Stenoz nedenleri arasında uzun süreli entübasyon, malign ve benign tümörler, laringotrakeal travmalar, kronik inflamatuar hastalıklar, konjenital sebep- ler ve kollajen doku hastalıkları sayılabilir.

Trakea stenozlarında rezeksiyon ve uç-uca anastomoz %71-97 gibi yüksek başarı oranları ile uygulanabilmektedir. Anastomoz hattı üzerinde gerginlik olması trakea rezeksiyonu sonrasında oluşan restenozun en büyük nedenidir ve bu komplikasyonu önlemek amacıyla birçok serbestleştirme tekniği kullanılmaktadır.

Restenozun bir diğer nedeni emilmeyen sütur materyali kullanımına bağlı anastomoz bölgesinde granülasyon dokusu oluşumudur.

TEKNİK

Trakea stenozlarının tedavisinde endoskopik ve açık teknikler olarak iki ana tedavi yöntemi uy- gulanmaktadır.10 Benign trakeal stenozlarda bron- koskopik dilatasyon, lazer tedavisi ve stent uygu- laması önerilmektedir. Ancak Gaissert ve ark., benign hava yolu stenozu nedeniyle stent implante edilen 15 olgudan 10’unda postentübasyon trakeal stenozun rol oynadığını, ortalama sekiz aylık izlem periyodu sonunda hava yolu obstrüksiyonu bulguları gözlendiğini, bronkoskopilerinde de granülasyon ve stenoza rastlandığını bildirmişlerdir. Olgulardan 13’ünde stent kısmen veya tamamen çıkarılmış, uygun olanlara rezeksiyon uygulanmış, rezektabl olmayanlara ise T veya trakeostomi tüpü yerleştirilmiş ve stentlerin cerrahi onarıma üstün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ameliyat edilebilir tümörü olan olguların %80’ine uç-uca anastomoz, %10’una protez, %10’una T-tüp stenti yerleştirilmektedir.

Trakeayı hasara uğratan tümör ve travmalarda genellikle seçilen cerrahi tedavi etkilenen trakeal alanın dairesel çıkarılması ve geriye kalan trakeal uçların uç-uca anastomozlarıdır.

Şahin ve ark., trakeal stenoz nedenlerini trakeostomi (n=6), uzamış entübasyon (n=5), malignite (n=4) olarak saptamışlar ve bun- lardan 7 olguya rezeksiyon ve uç-uca anastomoz, 6 olguya da trakeal stent uygulamışlardır. Üç olguda ameliyat sonrası nüks, 3 olguda mortalite tespit et- mişlerdir. Bayram ve ark.13 entübasyon sonrası trakea stenozu tanısıyla segmental trakea veya laringotrakeal rezeksiyon uygulanan 12 olgunun 8’inde servikal insizyon, 3’ünde servikal ve parsiyel sternotomi, 2’sinde sağ torakotomi uygulamışlardır.

KAYNAKLAR

Gaebler C, Mueller M, Schramm W, et al. Tracheobronchial ruptures in children. Am J Emerg Med 1996;14:279-84.

Grillo HC, Donahue DM, Mathisen DJ, Wain JC, Wright CD. Postintubation tracheal stenosis. Treatment and results. J Thorac Cardiovasc Surg 1995;109:486-92.

Grillo HC, Suen HC, Mathisen DJ, Wain JC. Resectional management of thyroid carcinoma invading the airway. Ann Thorac Surg. 1992;54:3-9.

Hadi U, Hamdan AL. Diagnosis and management of tra- cheal stenosis. J Med Liban 2004;52:131-5.

Cordos I, Bolca C, Paleru C, Posea R, Stoica R. Sixty tra- cheal resections-single center experience. Interact Cardio- vasc Thorac Surg 2009;8:62-5.

Doktorunuza sorun

PAYLAŞ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Son Yazılar

BRONKOSKOPİ

  Bronkoskopi, primer olarak bir tanı aracıdır. Bronkoskopinin en sık kullanım alanı, göğüs grafisi veya

DEVAMINI GÖR »

MEDIASTINOSCOPY

Akciğer hastalıklarında tanı ve tedaviye yönelik birçok cerrahi veya cerrahi dışı işlem tanımlanmış ve kullanılmıştır.

DEVAMINI GÖR »

YouTube