Mediastinal Kanserler

Mediasten; toraks boşluğunun, üstte toraks girişi, altta diyafragma, arkada vertebral kolon, önde sternum ve yanlarda pariyetal plevra ile çevrilen anatomik bir bölgesidir. Angulus sterni’den 4. intervertebral aralığa uzanan bir hat ile süperiyor ve inferiyor olarak ikiye ayrılır. İnferiyor bölüm, perikardiyal keseye göre anteriyor, orta (visseral) ve posteriyor (paravertebral) olmak üzere üç bölüm olarak isimlendirilir. Çoğu…